Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Đức Hoạt

Giảng viên

2

ThS. Nguyễn Văn Thắng 

Phó trưởng khoa

3

ThS. Tưởng Vũ Cường

Giảng viên

4 ThS. Chu Mạnh Hùng Giảng viên

5

ThS. Nguyễn Thị Nhung 

Giảng viên

6

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Giảng viên

7

ThS. Hoàng Thùy Phương

Giảng viên

8

ThS. Nguyễn Thùy Dung 

Giảng viên

9

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên

10

ThS. Đào Thúy Mai

Giảng viên

11

ThS. Nông Thị Thu Huế

Giảng viên

12

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

Giảng viên

13

ThS. Trần Thị Dương

Giảng viên

14

ThS. Trần Thị Thu Hoài

Giảng viên

15

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mụi

Giảng viên

16

ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Giảng viên

17

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Giảng viên

18

ThS. Cao Nguyễn Hải Yến

Giảng viên

19

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Giảng viên

20

ThS. Hà Thị Hồng

Giảng viên

21 ThS. Đỗ Thị Kim Mau Giảng viên
22 ThS. Nguyễn Hùng Tuân Giảng viên

23

CN. Đỗ Văn Quý

Trợ giảng

24

CN. Phạm Thị Kiều Loan

Trợ giảng

25  CN. Nguyễn Xuân Khánh

Trợ giảng

26 CN. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trợ giảng