Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Đức Hoạt 

Trưởng khoa

2

ThS. Nguyễn Văn Thắng 

Giảng viên

3

ThS. Tưởng Vũ Cường

Giảng viên

4

ThS. Nguyễn Thị Nhung 

Giảng viên

5

ThS. Nguyễn T Thanh Nhàn 

Giảng viên

6

ThS. Vàng Thị Quý

Giảng viên

7

ThS. Hoàng Thùy Phương

Giảng viên

8

ThS. Nguyễn Thị Dung 

Giảng viên

9

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Giảng viên

10

ThS. Dào Thúy Mai

Giảng viên

11

ThS. Nông Thị Thu Huế

Giảng viên

12

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

Giảng viên